غدیر
>تا نفس هست راز می گوییم روز و شب چون نماز می گوییم نسل در نسل از علی و غدیر باز گفتند و باز می گوییم عید ولایت، عید امامت، عید سعید غدیر خم بر شما مبارک باد.